Schválený představenstvem společnosti dne 12.8.2019

I. Úvodní ustanovení

1.1. Reklamační řád společnosti RICHMONT – CZ a.s. (dále jen Reklamační řád), IČ: 26045010 (dále jen dodavatel), se sídlem v Kolodějská 507, 375 01 Týn nad Vltavou, stanovuje postup, přijímání a vyřizování reklamací zákazníků RICHMONT – CZ a.s., informuje kupujícího o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a povinnosti dodavatele v souvislosti s reklamací.

1.2. Tento reklamační řád je zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 sb. Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží nebo výrobky zakoupené u společnosti RICHMONT – CZ a.s., u kterého odběratel uplatnil reklamaci v záruční době. 

II. Společná reklamační ustanovení

2.1. Místem uplatnění reklamace je sídlo společnosti RICHMONT – CZ a.s., Kolodějská 507, 375 01 Týn nad Vltavou. Reklamace musí být uplatněna prokazatelným způsobem, a to zasláním originálu reklamačního protokolu poštou, osobním doručením apod. Pro prvotní informaci lze připustit faxovou nebo e-mailovou formu na adresu manažera kvality (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

2.2. Z hlediska právoplatného uplatnění reklamace je nutné předložit dodavateli veškeré nezbytné dokumenty (reklamační protokol, dodací list, faktura), osvědčující oprávněnost tohoto řízení, a to se všemi souvisejícími náležitostmi. Lze též využít i formuláře reklamačního protokolu společnosti RICHMONT – CZ a.s.

2.3. Odběratel musí uplatnit u dodavatele vady v záruční době 12 měsíců. Pokud není ujednáno jinak, musí odběratel dopravit zboží (výrobek) k reklamaci na své náklady do sídla společnosti RICHMONT – CZ a.s. na adresu Kolodějská 507, 375 01 Týn nad Vltavou.

2.4. Reklamované zboží musí být řádně zabaleno a odděleno tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat konkrétní reklamované zboží. Dále musí být k reklamovanému zboží přiloženy průvodní dokumenty zahrnující dodací list, reklamační protokol, výkresovou dokumentaci výrobku a v určitých případech i interní výrobní číslo společnosti RICHMONT – CZ a.s. U zboží dodávaného hromadnou formou dodavatel připouští pouze kompletní reklamace, které z hlediska počtu a druhu výrobků odpovídají dané objednávce.

2.5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na případy omezené životnosti výrobků při jejich obvyklém užívání.

2.6. Dodavatel rozhodne o způsobu vyřízení reklamace do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamovaného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená, podle druhu výrobku nebo služby, potřebná k odbornému, převážně externímu, posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodne na delší době. Po uplynutí této lhůty má odběratel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2.7. Při vystavení případného opravného daňového dokladu v případě odstoupení od smlouvy nebo slevě z ceny, bude použita cena uvedená na dokladu prokazujícím uzavření kupní smlouvy.

2.8. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než určuje smlouva a taktéž vady v dokladech nutných k užívání nebo vzájemně ujednaných při uzavření kupní smlouvy (atesty apod).

2.9. Odběratel je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží na odběratele. Nevyplývá-li z obsahu smlouvy nebo záručního prohlášení něco jiného, začíná záruční doba běžet ode dne dodání zboží. Je-li dodavatel povinen odeslat zboží, běží záruční doba ode dne dojití zboží do místa určení.

2.10. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, může odběratel:

  • požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění oprávněných vad
  • požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné
  • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, podléhající vzájemné písemné dohodě
  • odstoupit od smlouvy

2.11. Je-li kupní smlouva, z hlediska reklamačního řízení, porušená nepodstatným způsobem, může odběratel požadovat dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny.

2.12. U zboží, na nějž byla poskytnuta sleva, neodpovídá dodavatel za vady, pro které byla sleva poskytnuta.

2.13. Odběratel je povinen neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od dodání a převzetí zboží, informovat dodavatele – společnost RICHMONT – CZ a.s., o jakýchkoliv rozdílech mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím a o případných jiných chybách v dodacím listu nebo faktuře. V opačném případě nebude pozdější reklamace z tohoto titulu dodavatelem uznána.

2.14. Odběratel není oprávněn provádět jakékoli vzájemné účetní operace (zatížení dodavatele – společnost RICHMONT – CZ, krácení fakturované částky, vzájemné zápočty za jiné dodané zboží apod.). Toto do vyřešení opodstatněnosti reklamace.

2.15. Při odeslání reklamovaného zboží prostřednictvím externí spediční služby se příjem reklamovaného zboží řídí provozní dobou hutního skladu, kdy příjem reklamací probíhá pouze od 6:00 do 14:00, a to pouze na základě předchozího nahlášení spediční službou.

2.16. V případě neoprávněnosti reklamace budou dodavatelem (RICHMONT-CZ a.s.) vyčísleny odběrateli veškeré vícenáklady související s přezkoumáním reklamace, včetně administrativního paušálu a tyto pak odběrateli vyúčtovány. 

III. Zánik záruky

3.1. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejich obvyklým užíváním nebo jejím nesprávným užíváním a dále pokud vada vznikne neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu.

3.2. Nárok na uplatnění záruky může zaniknout když:

  • výrobek byl poškozen při přepravě. (Zjevně poškozené zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Odběratel není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně písemně informovat dodavatele, kde uvede popis závady, pro kterou zboží nepřevzal)
  • výrobek byl po předání poškozen působením živlů

3.3. Nárok na uplatnění záruky zaniká když:

  • byly poškozeny (porušeny) ochranné pečetě a nálepky nacházející se na výrobku
  • výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením
  • výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním
  • výrobek byl poškozen neodbornou manipulací při vykládce zboží

3.4. V případě neoprávněné reklamace bude se zbožím nakládáno dle pokynu odběratele. Pokud odběratel bude žádat zaslání reklamovaného zboží zpět nebo bude požadovat jeho opravu u dodavatele, náklady s tím spojené půjdou na vrub odběratele.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Reklamační řád je zaměstnancům k dispozici v elektronické formě v informačním systému společnosti RICHMONT – CZ a.s.

4.2. Reklamační řád je veřejně k dispozici v sídle společnosti RICHMONT – CZ a.s. a na internetových stránkách www.richmont-cz.com.

4.3. O změně reklamačního řádu rozhoduje představenstvo společnosti RICHMONT – CZ a.s. dle předaných návrhů na jeho změnu či doplnění.

4.4. Reklamační řád nabývá platnosti dnem jeho schválení představenstvem společnosti RICHMONT – CZ a.s. a účinnosti dnem jeho vyhlášení.  

Podpisy